Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

14/10/2021

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

mau-giay-de-nghi-ho-tro.docx

qd-so-3969-cua-ubndtphn-cong-bo-tthc-ho-tro-hdv.pdf

qd-so-2222-cua-bo-vhttdl-cong-bo-tthc-ho-tro-hdv.pdf

cv-so-615-cua-sdl-hn-trien-khai-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-hdv-dl.pdf

nq-so-68-cua-cp-ve-ho-tro-nguoi-lao-dong.pdf

 

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ

ds-hdv-du-dieu-kien-nhan-ho-tro-1.xlsx

 

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ

ds-hdv-khong-du-dieu-kien-nhan-ho-tro-1.xlsx