HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID - 19

14/10/2021

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Mẫu giấy đề nghị hỗ trợcapture.jpg

Quyết định số 3969 của UBND TP Hà Nội công bố TTHC hỗ trợ HDVanh-vb.jpg

Quyết định số 2222 của Bộ VHTTDL công bố TTHC hỗ trợ HDVanh-vb.jpg

Công văn số 615 của Sở DLHN triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ HDVanh-vb.jpg

Nghị quyết số 68 của CP về hỗ trợ người lao độnganh-vb.jpg

Quyết định số 23 của Thủ tướng CP về thực hiện Nghị quyết số 68 anh-vb.jpg

 

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 11/10/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 15/10/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 21/10/2021) capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 27/10/2021) capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 02/11/2021) capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 08/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 12/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 10/01/2022)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 17/01/2022)capture-1.jpg

Danh sách HDV đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 18/01/2022 đến ngày 24/01/2022)capture-1.jpg

DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 11/10/2021) capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 15/10/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 21/10/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 27/10/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 02/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 08/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 10/01/2022)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 17/01/2022)capture-1.jpg

Danh sách HDV chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ (Từ ngày 18/01/2022 đến ngày 24/01/2022)capture-1.jpg