Công văn chỉ đạo của Sở Du lịch về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố dịp năm mới 2022

07/01/2022

Công văn chỉ đạo của Sở Du lịch về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố dịp năm mới 2022