Diễn ra tại Hà Nội

HÀ NỘI CHÀO ĐÓN VỊ KHÁCH QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN ĐẾN “XÔNG ĐẤT” NĂM 2018

HÀ NỘI CHÀO ĐÓN VỊ KHÁCH QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN ĐẾN “XÔNG ĐẤT” NĂM 2018